Mevr. Verweij - Partner - Merlijn Groep

Verweij | mevrouw mr. L.A.C.J. Verweij (Lucianne)

Lucianne Verweij (1965) heeft als bedrijfsjurist bij verschillende grote bedrijven gewerkt, en heeft naast haar studie rechten en werkervaring als jurist veel opleidingen gevolgd en ervaring opgedaan als vertrouwenspersoon, adviseur, mediator, trainer en lid van ethiek- en klachtencommissies. Ze is sinds september 2016 als zelfstandige actief op deze terreinen.

Vertrouwenspersoon en adviseur

Bij haar laatste werkgever Philips was ze onder meer verantwoordelijk voor MVO, ethiek en integriteit. Dit betrof met name het inrichten en operationaliseren van gedragscode en meldregeling, het realiseren van communicatie- en trainingsprogramma’s, en de afhandeling van meldingen en klachten.  

Nu zet ze als geregistreerd vertrouwenspersoon en adviseur deze kennis graag structureel in om met en voor organisaties tot een werkplek te komen waarin medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen, en waarin ze het gevoel hebben dat ze zich kunnen laten horen. Vanuit haar overtuiging dat vertrouwen – en dus betrouwbaarheid - aan de basis ligt van het succes van de organisatie.  

Mediator

Ze is een MfN geregistreerd mediator. Als mediator ziet ze haar rol als het ondersteunen van beide - of meerdere - partijen om tot een goed gesprek te kunnen komen over mogelijke zakelijke en arbeidskwesties, of kwesties die spelen tussen buurtbewoners. Een goed gesprek voor haar is een gesprek waar ruimte is voor het gezamenlijk onderzoeken van mogelijkheden voor het creëren, continueren en zonodig constructief beëindigen van samenwerkingsverbanden of relaties.

Trainer

Haar drive ligt in het creëren van levende programma’s die participanten aan het denken zetten, in beweging brengen. Haar doel is om uiteindelijk mensen terug naar hun werkomgeving te kunnen laten gaan met een verhoogd inzicht en nieuwe vaardigheden. Op al haar trainingen geeft ze een levenslange garantie; mensen kunnen na een training altijd bij haar terug komen met vragen over thema’s, ervaringen of casuïstiek waarmee ze worstelen. Ze is als trainer CRKBO- geregistreerd.

Merlijn trainingen:

Ze faciliteert de verdiepingstraining Vertrouwenspersoon Integriteit.

English

Lucianne Verweij (1965) has worked as a corporate lawyer at several large companies, and in addition to her law studies and work experience as a lawyer, has followed many training courses and gained experience as a confidential counselor, advisor, mediator, trainer and member of ethics and complaints committees. She has been active in these areas as a self-employed person since September 2016.

Confidential counselor and advisor

At her last employer, Philips, her responsibilities included CSR, ethics and integrity. These responsibilities included setting up and operationalizing the code of conduct and whistleblower policy, implementing communication and training programs, and handling integrity reports and complaints.  

As a registered confidential advisor and counsellor, she is now keen to use this knowledge to work structurally with and for organizations towards a workplace in which employees feel safe and valued, and in which they feel they can make themselves heard. Based on her conviction that trust - and therefore trustworthiness - lies at the basis of the success of the organization.  

Mediator

She's an MfN registered mediator.  As a mediator, she sees her role as supporting both - or more - parties in order for them to be able to have a good discussion about possible business and labor issues, or issues that arise between local residents. A good conversation for her is one in which there is room to jointly explore possibilities for creating, continuing and, if necessary, constructively terminating partnerships or relationships.

Trainer

Her drive lies in creating living programs that make participants think, set them in motion. Her goal is to eventually let people go back to their work environment with increased insight and new skills.  At all her trainings she gives a lifetime guarantee; people can always come back to her after a training with questions about themes, experiences or cases they are struggling with. She is CRKBO registered as a trainer.

 

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog