Marselis | de heer mr R.W.M. Marselis (Rolf)

Mr. R.W.M. Marselis heeft langjarige ervaring als organisatieadviseur, trainer, facilitator en mediator. Hij studeerde bedrijfs- en arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden en volgde nadien tal van opleidingen als jurist, organisatieadviseur en mediator. Rolf is verbonden geweest aan verschillende gerenommeerde bureaus, waar hij naast zijn adviespraktijk leidinggevende functies vervulde. 

Drive en ervaring
Zijn drive ligt in het bieden van ruimte aan werknemers om op eigen wijze betrokken te zijn bij en invloed uit te oefenen op de besluitvorming van een onderneming. Rolf ziet het als zijn opdracht dat proces inhoudelijk vorm te geven en te sturen.

Medezeggenschap
Rolf is al lang actief in de medezeggenschap. In 1991 startte hij als organisatieadviseur medezeggenschap. De afgelopen zesentwintig jaar voerde Rolf opdrachten uit op het terrein van organisatieveranderingen, strategie, beoordelingen van reorganisatie, fusies en overnames. Hij heeft ruime ervaring in de ondersteuning van ondernemingsraden en dat in vaak complexe omgevingen en belangentegenstellingen. Rolf is werkzaam geweest bij zowel bedrijven als overheden in binnen- en buitenland. Vanaf het jaar 2000 verzorgt Rolf trainingen die vanuit zijn kennis en ervaring met name gericht zijn op de praktische kanten van de werkzaamheden van ondernemingsraadsleden. Tijdens zijn trainingen wordt regelmatig stilgestaan bij de praktijk om op die manier ook een gevoel te krijgen bij de toepassing van wet- en regelgeving. 

Mediation
Rolf Marselis is MfN registermediator vanaf 2012. In conflictsituaties wordt hij gevraagd als mediator. De door Rolf verrichte mediations hebben betrekking op het creëren, continueren en zo nodig constructief beëindigen van samenwerkingsverbanden, echtscheidingen, arbeidsrelaties en medezeggenschap. Daarnaast is hij actief als Buurtbemiddelaar voor het oplossen van burenconflicten in de regio van Leiden ten behoeve van woningbouwverenigingen, politie en gemeenten.

Bestuurslidmaatschappen
Sedert april 2018 is Rolf voorzitter van de branchevereniging voor medezeggenschapsprofessionals (BVMP). Daarnaast is hij voorzitter van de LSF te Leiden, het adviesorgaan op het gebeid van sport voor het College van B&W te Leiden.

Publicaties 
Rolf publiceerde veel op het gebied van medezeggenschap. Voor het vakblad OR Informatie verzorgde hij de rubriek “Bijscholing: financieel-economische argumentatie voor de OR.” Van zijn hand verschenen een drietal boekjes in de reeks OR Praktijk van Kluwer.