Arbeidsmediator

arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Werk is één van de belangrijkste aspecten van ons leven. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen, ook voor de werkgever. Denk onder andere aan ziekte, ontslagvergoedingen en reputatieschade. Het in redelijkheid eens worden is altijd voor alle partijen beter. Zeker veel beter dan het onzekere resultaat van een rechterlijke procedure. Schakel dus te allen tijde een arbeidsmediator in.

Werk is het cement tussen mensen

Werk is voor mensen belangrijk. Het geeft betekenis aan hun leven en hun zelfbeeld wordt er mede door bepaald. Naast de individuele belangen is er ook een sociale dimensie. Werk en werkomgeving zijn voor velen van ons een tweede thuis. Goede medewerkers horen het belangrijkste kapitaal van een organisatie te zijn, een voorwaarde voor continuïteit en groei ten behoeve van allen die betrokken zijn, waaronder ook collega’s, directie, klanten, afnemers en de ondernemers zelf.

Als relaties in de werksfeer verstoord raken of dreigen te raken, grijpt dat diep in. En als ze blijven smeulen of zelfs escaleren zullen de gevolgen daarvan niet onopgemerkt blijven. Ziekte is in deze situatie niet altijd medisch objectiveerbaar maar kan wel als verlammend worden gevoeld. En niet alleen door de werknemer zelf. Snel verslechterende verhoudingen, verbittering en uiteindelijk hoge ontslagvergoedingen volgen dan onvermijdelijk.

En zo kunnen werkgever en werknemer, die ooit begonnen met een gezamenlijk doel, gezamenlijke plannen en afspraken die samen zijn gemaakt, bouwen aan een ladder waarvan de treden steeds verder uit elkaar gaan liggen. De ruimte die daar tussenin ontstaat, wordt gevuld met feiten, herinneringen en meningen waar ieder zijn of haar gelijk uit haalt en ook goede redenen uit put om gelijk te hebben, waarbij de oorspronkelijke gezamenlijkheid ver te zoeken is.

De keuze voor een arbeidsmediator

Samen een oplossing zoeken en vinden is niet altijd het eerste waar mensen dan naar verlangen. Maar toch: met oog voor elkaars en de eigen belangen kan een vastgelopen communicatie verrassend genoeg worden omgezet in overleg wanneer u kiest voor arbeidsmediation. Soms met nieuwe inzichten en afspraken als gevolg, soms afspraken waarmee de arbeidsrelatie zo beëindigd kan worden dat pijn, teleurstelling en woede worden omgezet in acceptatie, financieel haalbare afspraken en een bij beide kanten passend integer afscheid. Merlijn Groep is zo een arbeidsmediator.

Alle belangrijke aspecten komen aan bod bij arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation gaat het soms vooral over verstoringen in de communicatie en de weerslag daarvan op de (werk)relatie. Soms kan een enkel gesprek met een arbeidsmediator al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Bij verscherpte conflicten met extra dimensies wordt door de arbeidsmediator ook aandacht besteed aan de relevante economische/juridische aspecten zoals de relatie met het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie.

Daar waar cliënten besluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft de arbeidsmediator kennis van zaken over opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen. Arbeidsmediation van Merlijn Groep garandeert dat cliënten tot afspraken komen die recht doen aan de wettelijke kaders.

Arbeidsmediation en lef hebben

Arbeidsmediation is geen plek waar wie dan ook tot ongewilde compromissen wordt gedwongen. Arbeidsmediation is juist een arena waarin partijen vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, onderhandelen over een resultaat waarmee ze liever naar huis gaan dan met een onzekere uitkomst van een rechterlijke procedure.

Bent u op zoek naar de opleiding specialisatie arbeidsrecht? Klik hier voor meer informatie
Wanneer de afstanden te groot zijn, of bij een pandemie, is online mediation een adequaat middel bij een conflict of een onderhandelingsvraagstuk dat snel opgelost moet worden. In een beveiligde en afgeschermde omgeving gaan conflictpartners, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Dit kan alle soorten van mediation betreffen. De Merlijngroep biedt alle mediationvormen online aan.
U zoekt een (online) mediator?