Merlijn Advies Groep

De beste route naar de gewenste oplossing

Wat doen we?

 • Merlijn Advies Groep zorgt ervoor dat interne en externe conflicten binnen uw organisatie tijdig worden herkend, waar mogelijk worden voorkomen en zonodig worden opgelost. Zo dragen wij vanuit onze expertise bij aan een gezonde bedrijfscultuur en het rendement van uw organisatie.

Hoe doen we dat?

 • Wij werken met topgekwalificeerde specialisten. Zij worden met u in contact gebracht door een van onze conflictadviseurs. Dit zijn allround experts op het gebied van (dreigende) conflicten en in staat die tijdig te herkennen en op hun eigen waarde te beoordelen. Zij selecteren in overleg met u de juiste uitvoerende specialist / conflictprofessional en stellen die aan u voor. Ze kunnen u twintig verschillende methoden aanbieden. Uitgangspunt is altijd om de minst escalerende en het dichtst bij de mensen staande methode toe te passen. Dat is ook vaak de goedkoopste methode.

Wat is onze drive?

 • Onze drive is het altijd oog houden voor de mens achter het conflict. Onze hele werkwijze is daarop afgestemd.
  Uw partner bij uitstek

Uw partner bij uitstek

 • Wij zijn daarom uw partner bij uitstek bij het opbouwen en uitvoeren van de bij uw organisatie passende vorm van slim en zuinig en lean conflictmanagement.
  Door de juiste maatvoering. Door zorgvuldige analyse van de situatie. Door een daarop toegesneden keuze uit een breed en compleet scala van interventies. En door altijd gespecialiseerde, gecertificeerde en toegewijde professionals in te zetten.

De conflictvaardige mens in een conflictvaardige organisatie

MAG (Merlijn Advies Groep) is tot stand gekomen om mensen en organisaties te helpen conflictvaardig te zijn en conflictvaardig te handelen. Juist in een tijd dat conflicten een negatief stempel op samenwerken en samenleven lijken te drukken, zoekt MAG naar de creatieve en vernieuwende kracht, die een beheerst conflict in zich kan bergen.
De professionals van MAG hebben daartoe een visie ontwikkeld, gekoppeld aan een samenhangende bundel van methodieken, beschreven in het eigen Handboek: De conflictadviseur, wegwijzer in het conflictlabyrint.
Essentieel voor de aanpak is de focus op een zo volledig mogelijk zelf oplossend vermogen bij onze klanten en een zo bescheiden mogelijke interventie vanuit MAG.

Wat is een conflictvaardige organisatie?

Voor ons is dat een mensgerichte organisatie waarin spanningen / conflicten worden beschouwd als normaal en als leermomenten, die cruciaal kunnen zijn voor vooruitgang, zinvolle verandering en innovatie. In zo’n organisatie zijn alle medewerkers zich bewust van en er op getraind om de oorzaak van conflicten en hun escalatiedynamiek te doorzien. Bovendien beschikken die medewerkers over het communicatieve vermogen om op empathische én assertieve wijze spanningsvolle situaties te hanteren en te de-escaleren. In de ideale situatie zijn zij in staat een (potentieel) conflictueuze situatie op creatieve wijze om te zetten in een verbetering van een bestaande situatie binnen de organisatie.
In zo’n organisatie wordt culturele diversiteit als een voordeel beschouwd, is de positieve visie van het management op conflicten bij de medewerkers bekend en is er een systeem van kanalisering van oplopende conflicten, dat alle medewerkers kennen en dat ook daadwerkelijk gebruikt kan worden zonder dat dit leidt tot afkeuring of stigmatisering.
Evaluaties binnen dit systeem leiden tot continue versterking en verbetering van de organisatie doordat ervaringen en aanbevelingen expliciet worden gebruikt om werkprocessen en het systeem te upgraden en te actualiseren.

Wat is het belang voor mensen en organisaties om conflictvaardig te zijn?
Als mensen in staat zijn om met conflicten om te gaan, als ze conflictvaardig zijn, zullen conflicten juist door de toegenomen alertheid en verhoging van alertheid en creatieve energie veelal kunnen leiden tot versterking van de onderlinge verhoudingen en verbetering van de oorspronkelijke situatie. Medewerkers voelen zich veilig en gelukkig. Angstculturen worden in de kiem gesmoord.

Hoe kan MAG daaraan bijdragen?

 • Opleiding (bijvoorbeeld de opleiding van vertrouwenspersonen, mediators en anderen)
 • Training (mensen trainen in conflicthantering)
 • Advies (bijvoorbeeld bij het opzetten van een maatwerk conflictmanagement systeem, compleet met alle actuele protocollen)
 • Begeleiding (bijvoorbeeld door gespreks- of onderhandelingsbegeleiding, formele mediation of bindend advies).

MAG heeft een unieke multidimensionale visie ontwikkeld op conflicten en conflicthantering. Binnen het conflictbegeleidingsconcept van MAG analyseren wij spanningen tussen mensen in hun totaliteit, in hun culturele dimensies en in achtergronden en oorzaken, in hun problemen, maar óók in hun mogelijkheden.
Daardoor kunnen we spanningen/conflicten beter, effectiever én menswaardiger tegemoet treden en aanpakken. Daarbij zijn wij niet gebonden aan één methode, maar kunnen we putten uit een scala van 24 conflictbegeleidingsmethoden binnen een unieke werkmethode die uitgebreid beschreven is in het reeds genoemde, door MAG professionals geschreven boek De conflictadviseur, wegwijzer in het conflictlabyrint.

MAG biedt een dubbele service. We geven mensen ruimte om zelf met hun spanningsvolle situatie aan de gang te gaan en zelf tot oplossingen en/of nieuwe wegen te komen. En tegelijkertijd bieden we op maat die externe hulp die nodig is om voor alle betrokkenen spanningen binnen beheersbare en vooral vruchtbare proporties te houden.

De wet van MAG is, dat in (beginnende) conflictsituaties de kleinste ingreep altijd de beste en kansrijkste is.