Arbitrage

1. Wanneer arbitrage?

Soms lukt het partijen in conflict niet / niet snel genoeg om zelfstandig of zelfs met behulp van een derde, bijvoorbeeld een mediator, een oplossing van het conflict te bereiken.

In zo’n geval is het mogelijk dat partijen bij Merlijn Adviesgroep een verzoek neerleggen om  een of meer onafhankelijke derden voor te dragen die voor partijen middels een arbitraal vonnis een juridisch bindende beslissing nemen.

2. Wat is arbitrage?

Bij arbitrage is het wettelijk verplicht, om op basis van een geschreven overeenkomst een of meer arbiters te benoemen. Met name als het gaat om de benoeming van meer dan één arbiter, een zogenaamd scheidsgerecht, wordt er door ons nauwkeurig op toegezien, dat gelet op de aard van het geschil, de verschillende achtergronden van de arbiters elkaar voldoende aanvullen.

De uitkomst van de arbitrage wordt vastgelegd in een arbitraal vonnis en kan door de arbiter / het scheidsgerecht worden gedeponeerd op de griffie van de rechtbank. Daardoor kan die uitkomst eenvoudig worden afgedwongen met een deurwaarder na korte tussenkomst van de rechter.

3. Voordelen van arbitrage

  • zekerheid dat binnen een relatief korte tijd een oplossing wordt bereikt
  • een bescheiden doorlooptijd
  • relatief geringe kosten, afhankelijk van het aantal in te zetten arbiters
  • geheimhouding kan desgewenst worden overeengekomen
  • arbitrage  is mogelijk ‘op de locatie’ die partijen wensen

4. Als onze cliënten arbitrage toepassen:

  • is er sprake van een relatief complex geschil
  • spelen er aanzienlijke belangen
  • vraagt het geschil om professionele beoordeling door meer dan één ervaren deskundige
  • is een snelle oplossing noodzakelijk