MEBA | Mediation en bindend advies

1. Wat is MEBA?

De term ‘MEBA’ is een verkorte samenvoeging van mediation en bindend advies. Bij deze methode benoemen partijen een mediator die ook bereid is en door partijen in staat wordt geacht om ook als bindend adviseur op te treden. Het is ook mogelijk om voor deze twee rollen twee verschillende professionals te benoemen

2. Hoe werkt een MEBA procedure

De methode behoort tot de zogenaamde hybride methoden, eerst mediation, een vorm van tussenpartijdige geschiloplossing en daarna, in het geval de mediation niet tot een voor partijen bevredigende oplossing leidt, bindend advies, een vorm van bovenpartijdige conflictoplossing.

Hoewel de volgorde vastligt: dus eerst mediation en indien nodig gevolgd door een bindend advies, kan het bindend advies ook voorafgaand aan de mediation worden voorbereid. Partijen krijgen in dit geval de gelegenheid om de noodzakelijke informatie aan de bindend adviseur ter beschikking te stellen. Vervolgens ziet de bindend adviseur erop toe dat voldoende gelegenheid wordt geboden voor hoor- en wederhoor met beide partijen in gezamenlijke en of afzonderlijke bijeenkomsten. De bindend adviseur zet zijn advies vervolgens op schrift, zonder de inhoud aan partijen bekend te maken. Daarna start de mediation met het advies in een gesloten envelop op de onderhandelingstafel. De envelop wordt pas geopend nadat de mediation binnen een door partijen vooraf aangegeven termijn niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. Omdat tijdens de mediation informatie beschikbaar kan komen die van belang kan zijn voor het bindend advies, kan er bewust ook voor worden gekozen om de bindend adviesprocedure in zijn geheel na de mediation uit te voeren.

3. Voordelen van Mediation en bindend advies (MEBA)

  • de zekerheid dat binnen een redelijke termijn een oplossing wordt bereikt
  • deze periode is korter dan bij andere bovenpartijdige oplossingsmethoden
  • de mogelijkheid om eerst een serieuze poging te doen er samen onderling uit te komen
  • de zichtbare aanwezigheid van de envelop kan partijen extra stimuleren er samen uit te komen

4. Onze cliënten kiezen voor deze procedure:

  • als partijen de noodzaak ervaren om binnen een beperkte periode tot een oplossing te komen
  • als het geschil en de partijen zich lenen zowel voor onderhandeling als voor beoordeling door een ter zake deskundige adviseur