Rechter op locatie

1. Hoe functioneert de rechter op locatie?

De rechter op locatie hakt knopen door en biedt op die manier partijen een juridisch bindende beslissing.

Hij is een alternatief voor de traditionele gang naar de rechter. Iedereen kent inmiddels wel het beeld van de rijdende rechter op televisie. U kunt bij Merlijn Adviesgroep ook kiezen voor zo’n ‘rechter op locatie’. Die kan zich dan, afhankelijk van de complexiteit van het conflict, in overleg met partijen, laten bijstaan door één of meer materiedeskundigen.
Omdat het natuurlijk de bedoeling is, dat de beslissing van zo’n ‘rechter op locatie’ in de praktijk ook goed werkt, moeten dan wel vooraf de juiste keuzes worden gemaakt en vastgelegd. Merlijn Adviesgroep helpt u daarbij, zodat u snel de juiste keuze maakt en op de goede manier uw ‘rechter op locatie’ inhuurt.

2. Wat mag u van de rechter op locatie verwachten

De rechter op locatie kan twee methodes hanteren: bindend advies of arbitrage. Bij beide vormen gaat het om een beslissing op uw conflict door een ander, die door u en andere partijen bij het conflict is ingehuurd om die beslissing te nemen. Het belangrijkste verschil tussen de beide vormen is, dat u bij arbitrage een stevig wettelijk kader krijgt voor de uitkomst: dat heet een arbitraal vonnis, dat u zelfs met de deurwaarder kunt afdwingen; het bindend advies is weliswaar voor partijen bindend, maar zal in ieder geval nog langs de rechter moeten, als u de uitkomst toch nog zou moeten afdwingen.
Om die reden is in de praktijk een bindend adviesprocedure meer vormvrij dan een arbitrageprocedure. Gaat het om geschillen van betrekkelijk eenvoudige aard of een relatief gering belang, dan geniet bindend advies al snel de voorkeur; zijn de (financiële) belangen groter of gaat het om specifieke deskundigheid van meervoudige aard, dan ligt arbitrage in de rede.

3. Voordelen van de rechter op locatie

  • zekerheid dat binnen een korte tijd een oplossing wordt bereikt
  • een korte doorlooptijd
  • relatief geringe kosten
  • vertrouwelijkheid kan worden overeengekomen
  • grote wendbaarheid: de ‘rechter’ komt naar u toe

4. Onze cliënten kiezen voor de rechter op locatie, als:

  • er sprake is van overzichtelijke of complexe (financiële) belangen
  • er grote materiedeskundigheid nodig is voor de beoordeling van het conflict
  • partijen een snelle oplossing willen.